gemeente Doetinchem - aanleggen laadpaalvoorziening - Stationsstraat 31 Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Doetinchem - aanleggen laadpaalvoorziening - Stationsstraat 31 Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,   gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,     OVERWEGENDE:   dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:  het in stand houden van de weg;  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;  ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;   dat de Stationsstraat in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;   dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;   dat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;   dat een (logisch) gevolg hiervan is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;   de gemeente graag medewerking verleent aan het realiseren van extra oplaadpunten indien de aangevraagde locatie voldoet aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen” van de gemeente Doetinchem;   dat het plaatsen van oplaadpunten past binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente;   dat de firma Vattenfall met de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem een overeenkomst is aangegaan om in de gemeente Doetinchem het aantal laadpalen uit te breiden;   dat er medio 2023 tot medio 2024 twintig proactieve laadpalen worden geplaatst, waarvan de gemeente de locaties in overleg met Vattenfall heeft aangewezen;   dat daarvan één laadpaal voor twee parkeerplaatsen aan de Stationsstraat te Wehl bij huisnummer 31 is aangewezen;   dat de gemeente bovengenoemde aangevraagde locatie heeft getoetst aan de criteria zoals die opgenomen zijn in de beleidsregels van de gemeente, waarvan de belangrijkste zijn:  dat de aangevraagde locatie goed vindbaar en zichtbaar is;  dat het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden; dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8c (parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;   dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit gebruik is gemaakt van het generaal advies m.b.t het inrichten van parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten elektrische voertuigen, afgegeven op 24 oktober 2023 door de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, daartoe gemachtigd door de korpschef en dat er aan de gestelde voorwaarden is voldaan en kan worden ingestemd met dit besluit;   dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;   BESLUITEN   op grond van vorenstaande overwegingen om: 1. aan de Stationsstraat te Wehl ter hoogte van huisnummer 31 twee parkeervakken in te richten als parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8c (parkeergelegenheid bestemd voor elektrische voertuigen) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 20231127Stat31SB; 3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.   MEDEDELINGEN   Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 10 januari 2024) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.   Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.     Doetinchem, 29 november 2023 namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, J. Koetsier teamleider leefomgeving

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 30-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. 633a65109eb50ac0a7dbde1feefdce4a

Gerelateerde berichten