gemeente Doetinchem - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Steenbakkersveld 29 Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Doetinchem - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Steenbakkersveld 29 Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM, gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,     OVERWEGENDE: dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;   dat de Schubertlaan in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;   dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;   dat de gemeente positief heeft beslist op de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan een kenteken aan de Schubertlaan ter hoogte van huisnummer 52;   dat de reden daarvoor is dat de aanvrager vanwege zijn beperkingen alleen met veel moeite een korte afstand kan lopen;   dat de aanvrager in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart;   dat er weinig vrije parkeerplaatsen zijn in de directe omgeving van zijn/haar woning;   dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;   dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit gebruik is gemaakt van het generaal advies m.b.t het inrichten van gehandicaptenparkeerplaatsen, afgegeven op 24 oktober 2023 door de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, daartoe gemachtigd door de korpschef en dat er aan de gestelde voorwaarden is voldaan en kan worden ingestemd met dit besluit;   dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;   BESLUITEN, op grond van vorenstaande overwegingen om: 1. een gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan kenteken aan te leggen aan de Schubertlaan 52 en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 2. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.   MEDEDELINGEN Binnen de gestelde termijn (dus tot en met donderdag 18 januari 2024) kunnen belanghebbenden tegen het verkeersbesluit bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.   Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377377.     Doetinchem, 7 december 2023 namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, J. Koetsier teamleider leefomgeving

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 08-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. a579fb06688a966cf4dfaa8c65fb94d7

Gerelateerde berichten