VERKEERSBESLUIT Nummer 1675645 Onderwerp: verwijdering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Raadhuisplein 224 Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT Nummer 1675645 Onderwerp: verwijdering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Raadhuisplein 224 Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,OVERWEGENDE:dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;dat het Raadhuisplein in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;dat de gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan een kenteken aan het Raadhuisplein ter hoogte van huisnummer 224 wordt verwijderd; dat de reden daarvoor is dat de aanvrager een parkeerplaats heeft aangewezen gekregen in zijn appartementsgebouw;dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het verwijderen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit gebruik is gemaakt van het generaal advies m.b.t het inrichten en verwijderen van gehandicaptenparkeerplaatsen, afgegeven op 24 oktober 2023 door de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, daartoe gemachtigd door de korpschef en dat er aan de gestelde voorwaarden is voldaan en kan worden ingestemd met dit besluit;dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;BESLUITEN,op grond van vorenstaande overwegingen om:1. een gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan kenteken te verwijderen aan het Raadhuisplein 224 in Wehl en deze maatregel te ondersteunen door middel van het verwijderen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;2. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.MEDEDELINGENBinnen de gestelde termijn (dus tot en met vrijdag 5 januari 2024) kunnen belanghebbenden tegen het verkeersbesluit bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377377.Doetinchem, 24 november 2023namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,J. Koetsierteamleider leefomgeving

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 25-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. gmb-2023-503594

Gerelateerde berichten