VERKEERSBESLUIT Nummer 1681480 Onderwerp: Tijdelijke wegafsluitingen tbv optocht carnaval Wehl 2024

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT Nummer 1681480 Onderwerp: Tijdelijke wegafsluitingen tbv optocht carnaval Wehl 2024.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,OVERWEGENDE:dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden: om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren; ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;dat de Koningin Wilhelminsatraat, Lindenlaan, Larixlaan, Hagelkruisweg, Julianastraat, Prins Mauritsstraat, Beekseweg, Grotestraat, Oranjestraat, Stationsstraat, Diepenbroekstraat, Rietdekkersveld, Groenestraat, Graaf von der Goltzstraat, Baron van Lamsweerdestraat, Cingelwal in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;dat burgemeester en wethouders van Doetinchem op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;dat op 11 februari 2024 een carnavalsoptocht plaatsvindt over bovenvermelde wegen;dat het daarvoor noodzakelijk is dat deze wegen worden afgesloten voor alle verkeer volgens de in dit besluit genoemde route;dat de hulpdiensten altijd, dus ook tijdens de optocht, gebruik kunnen blijven maken van de genoemde wegen;dat alle afsluitingen zijn voorzien van hekken en worden bemenst door verkeersregelaars;dat een week voorafgaand de optocht door middel van borden bestuurders van motorvoertuigen al worden geïnformeerd over de parkeermogelijkheden tijdens de optocht; dat de optocht zich zal opstellen vanaf 12.00 uur aan de Koningin Wilhelminastraat;dat vanaf dat moment de afsluiting in werking zal treden tot 17.00 uur;dat de route van de optocht als volgt is:Opstelplaats: Koningin Wilhelminastraat vanaf 12.00 uur afgeslotenStart optocht 13.11 uurKoning Wilhelminastraat, oversteek Van Barneveldlaan, Lindenlaan, Larixlaan, Hagelkruisweg, rechtsaf Julianastraat, linksaf Prins Mauritsstraat, linksaf Beekseweg, rechtsaf Oranjestraat, rechtsaf Stationsstraat, 2x linksaf Diepenbroekstraat, rechtsaf Rietdekkersveld, linksaf Rietdekkersveld, linksaf Groenestraat, linksaf Diepenbroekstraat, rechtsaf Graaf von der Goltzstraat, rechtsaf Baron van Lamsweerdestraat, linksaf Groenestraat, linksaf Cingelwal, rechtsaf Oranjestraat, rechtsaf Grotestraat, linksaf Julianastraat, rechtsaf Koningin Wilhelminastraat. Einde van de optocht circa 16.30 uur.dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (gesloten in beide richtingen voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;BESLUITEN,op grond van vorenstaande overwegingen om:1. deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 20231219CarWSB;3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.MEDEDELINGENBinnen de gestelde termijn (dus tot en met donderdag 1 februari 2024) kunnen belanghebbenden tegen het verkeersbesluit bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.AFSCHRIFTENEen afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.Doetinchem, 21 december 2023namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,J. Koetsierteamleider leefomgeving

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. gmb-2023-550339

Gerelateerde berichten